Statystyki

Dziś 16

Wczoraj 159

W tym tygodniu 408

Wszystkie 117635

 

eBook  "Z głębokości wołam do Ciebie" PDF (2018)

eBook: esej ETYKA A ŻYCIE SZCZĘŚLIWE. PDF

ks. Tadeusz Fedorowicz - Bez cienia goryczy

Zmartwychwstanie Chrystusa jako fakt historyczny w relacjach prof. Anny Świderkówny

O księdze - prof. Anna Świderkówna - esej

 

Pismo Święte jako lekarstwo dla ciała i duszy.

 

Posłuchajcie mnie, proszę was, wszyscy żyjący w świecie i sprawcie sobie Pismo Święte jako lekarstwo dla swej duszy.    św. Jan Chryzostom Złotousty (349-407).

Pan moim pasterzem nie brak mi niczego. Pan orzeźwia moją duszę. Ps 23, 1.3a

Księga Izajasza wzywa nas do radości i zapewnia o opiece Boga:

Zabrzmijcie weselem niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem!

Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił. Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swojego łona? A nawet gdyby zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

      Iz 49, 13-15

Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu.

      Iz 65, 18-19a

Pismo Święte to lekarstwo dla duszy – a więc dla całego człowieka. Amerykański lekarz Don Colberg napisał serię książek „Biblia leczy”, opublikowanych również w języku polskim przez Wydawnictwo M. Poza wskazaniami medycznymi i żywieniowymi,
dr Colberg, na podstawie swoich doświadczeń z pacjentami, zaleca częste czytanie tekstów biblijnych, które mogą sprzyjać podtrzymaniu zdrowia.

Zbyt mała aktywność ruchowa połączona z licznymi udogodnieniami nie sprzyjają zdrowiu. Treści jakie niosą telewizja, radio czy gazety zaśmiecają nasz umysł, o ile nie kontrolujemy tego, co odbieramy. Narażeni też jesteśmy na myślenie roszczeniowe i konsumpcyjne, które może przytłaczać nasz umysł i serce. Warto więc zadbać o codzienne odświeżenie naszego ducha i umysłu Słowem Bożym, choćby krótkim czytaniem, by zrównoważyć tak duże nasilenie różnych informacji dnia codziennego, w tym reklam, obciążających nasz umysł.

Poprzez czytanie i rozważanie Pisma Świętego możemy budzić w sobie ducha wdzięczności za dar życia i wszelkie dobro, które zostało nam dane przez Boga.

Ważne jest zwrócenie uwagi na teksty o radości jak np.:

Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się. Flp 4,4

Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą. Ps 81, 1

Zawsze się radujcie. 1 Tes 5,16

 

 

 

MÓDLMY SIĘ PSALMAMI

 

Księga Psalmów jest jedną z najbardziej przepełnionych modlitwą w Piśmie Świętym. Przewija się przez nią pełnia ludzkich przeżyć związanych z poszukiwaniem przez człowieka drogi do Boga.  

Boże, mój Boże, szukam Ciebie

i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą

jak zeschła ziemia łaknąca wody. Ps 63, 1-2

 

Jak łania pragnie wody ze strumieni

tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.  Ps 42, 1

 

Spróbujmy modlić się psalmami – modli się nimi od wieków lud Izraela, a od początku istnienia Kościół.

Psalmista modli się całym sobą: umysłem, sercem, pełnią swych uczuć, wyrażając radość, tęsknotę, miłość, udrękę, modli się też ciałem, ustami, językiem, uniesieniem rąk, klęcząc i padając na twarz, grając na harfie, cytrze, cymbałach i bębnach, a także tańcząc. Jest w tej modlitwie zawarte odbicie wszelakich przeżyć człowieka – od głębi udręki po uniesienie wielkiej radości, wyrażone piękną i treściwą poezją.

 

W Psalmach każdy z nas znajduje siebie, stan swego ducha w różnych okolicznościach i przypadkach ludzkiego życia.

Jest więc w PSALMACH wyrażona głęboko:

– świadoma obecność całym sobą przed Bogiem,

Serce moje i ciało moje radośnie wołają do Boga żywego.  Ps 84, 3.

– głębokie zawierzenie Bogu:

Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał.  Ps 37, 5

– szczerość, otwartość, świadomość grzeszności, błaganie pokutującego

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest przed Tobą.  Ps 51, 6

Bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą”  Ps 143, 2

– ale i pewność Bożego przebaczenia:

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem

Ty Boże nie gardzisz.  Ps 51, 19

Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.

U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.  Ps 130, 3, 7

 

– zachwyt Bogiem i dostrzeganie we wszystkim dobroci Boga ;

 

Jak liczne są dzieła Twoje Panie!

Tyś wszystko mądrze uczynił,

ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Stwarzasz je napełniając swym duchem

i odnawiasz oblicze ziemi.  Ps 104, 24.30

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.  Ps 118, 1

– ogromna wdzięczność za każde dobro:

 Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.  Ps 34, 6

– uwielbienie i adoracja, radość z tego, że można Boga wielbić – za Jego świętość, wielkość, dobroć, wspaniałomyślność, miłosierdzie, mądrość i sprawiedliwość,
a wszystko co dobre z Niego bierze swój początek:

Albowiem w Tobie jest źródło życia.   Ps 36,10

Przez słowo Pana powstały niebiosa,

 wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. Ps 33, 6

– natarczywość w próbach i pewność wysłuchania:

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Ps 34,5.9

 

– pełny ludzki wyraz – słowem, gestem, śpiewem,

–„wylaniem serca”, poprzez który każdy z nas znajduje w Psalmach siebie, swoje radości
i troski, swą ludzką godność ale i niemoc.

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Raduje się w Nim nasze serce,

ufamy Jego świętemu imieniu.  Ps 33, 20-21

– dostrzeganie niezbędności pomocy Bożej w naszym życiu.

Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdzie się w potrzebie.  Ps 38, 6

A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali.

Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma,

nigdy nie dopuści, by zachwiał się sprawiedliwy. Ps 55, 17. 23

– dostrzeganie Jego Ducha w naszej modlitwie:

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.  Ps 51, 16

Spocznij jedynie w Bogu duszo moja,

bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Ps 62, 6

 

Ta modlitwa nie jest uciążliwym „odmawianiem pacierzy”, ani też nie dającym pomocy utyskiwaniem Panu Bogu. Jest pełna szukania Boga i wołaniem do Niego, przeżywaniem z Nim każdej życiowej okoliczności – trudu, klęski, radości. Jest dzieleniem się radością ze spotkania Boga i wielbieniem Go w każdej okoliczności. Jest pełna szacunku, pokory i uwielbienia wobec Pana i Ojca, ale równocześnie wypełniona miłością, radością i pokojem. Nadzieją, która mocniejsza jest niż śmierć.